Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 0359 73519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 0359 73884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikblg.com/?page_id=11.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез закупуване на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34330000

Описание:

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили


Срок за получаване на офертите

27/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на Профила на купувача на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 28.02.2020 г. от 11:00, в заседателната зала на административната сграда на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, находяща се на адрес гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3

Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2020  (дд/мм/гггг)