BG-с. Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с. Самуил, Тел.: 084 772020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извън гаранционен ремонт, поддръжка, резервни части и аксесоари за Автобуси на община Самуил“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50113100

Описание:

Услуги по ремонт на автобуси


Срок за получаване на офертите

24/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 25.02.2020г. от 10:30 в сградата на община Самуил.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2020  (дд/мм/гггг)