BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-100

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=272.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на дейности по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ за: • Разработване на съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасности и рискове; •Изготвяне на насоки за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71317000

Описание:

Консултантски услуги относно защита и контрол при възникване на рискови ситуации


Срок за получаване на офертите

21/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект: „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/02/2020  (дд/мм/гггг)