Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 29, За: Добромир Гуглов, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 9088700, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица с обща прогнозна стойност на поръчката – 2000 лева /две хиляди лева/ без включен данък върху застрахователната премия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


Срок за получаване на офертите

20/02/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/02/2020  (дд/мм/гггг)