Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-129

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, За: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА „Васил Левски”, България 1700, София, Тел.: 0898 776625, E-mail: uchebenotdel@nsa.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

13000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


Срок за получаване на офертите

19/02/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена по реда на чл. 12 от Закона за обществените поръчки, за участие на лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Дата, час и място на отваряне на офертите: 11.00 часа на 20.02.2020 г. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” 21, НСА, Сграда Ректорат, ет.1, УМО, ст.109

Дата на изпращане на настоящата информация

05/02/2020  (дд/мм/гггг)