BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.60

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Венелин Добрев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20233, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200131YwJO1875628.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград”. Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30193000, 30197000, 30199000

Описание:

Принадлежности за офиса
Органайзери и принадлежности
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия


Срок за получаване на офертите

14/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 17.02.2020 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/02/2020  (дд/мм/гггг)