Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.02.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат при Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен, ул. Москва №1, За: Жени Ранкова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0889 802789, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3912.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2448 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

17/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят не предвижда участие на подизпълнители за изпълнението на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/02/2020  (дд/мм/гггг)