Версия за печат

BG-гр. Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 830176065

BG424, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН, бул. България № 2, За: Нели Томова, България 4700, гр. Смолян, Тел.: 0301 62854, E-mail: csmp-sm@mbox.digsys.bg, Факс: 0301 62854

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-smolyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-smolyan.eu.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2020 г. за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино, съгласно Наредба 11/21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

14/02/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/01/2020  (дд/мм/гггг)