Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Югоизточно държавно предприятие -ДП - Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат, ул. Москва №1, За: адв.Жени Ранкова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0889 802789, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/procedures/3891.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, Сливен ТП "Държавно горско стопанство Карнобат"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

10/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Посочените в техническата спецификация по вид формуляри са прогнозни и неизчерпателно изброени по видове. Възложителят ще заявява периодично различен обем/количество/ от посочените в техническата спецификация формуляри като си запазва правото да не заявява всички изброени в техническата спецификация видове формуляри, както и да заявява за изработване и доставка и други неупоменати в спецификацията формуляри в рамките на финансовият ресурс по договора. Изработката и доставката на заявените за изработване формуляри и бланки трябва да се извършва в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от получаване на съответната заявка от Изпълнителя /заявкната ще бъде изпращана по електронен път/. Във всяка заявка ще бъдат изрично изброени вида и количеството на заявените формуляри. Формулярите следва да се доставят до адреса на Възложителя – гр. Карнобат, ул. „Москва” №1. В предложената цена следва да са включени и разходите по доставката на формулярите до адреса на Възложителя, както и разходите за всички материали необходими за изработването им. Избраният изпълнител ще изготвя формулярите със собствени средства. Участниците в своите оферти предлагат единични цени за изработване и доставка на описаните в техническта спецификация формуляри. При заявка на неупоменати в техническата спецификация формуляри, избраният изпълнител следва да ги доставя по единични цени, които ще са еднакви за целия срок на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/01/2020  (дд/мм/гггг)