BG-Белоградчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

138

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159458

BG311, Община Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6, За: Анелия Кирилова, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0877 876464, E-mail: kmet@belogradchik.bg, Факс: 0936 53017

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://belogradchik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://belogradchik.bg/?p=21590.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69753.63 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белоградчик”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

07/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.02.2020 г. в 09.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик на адрес гр. Белоградчик, ул. Княз Борис № 6, ет.2. Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масова информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/01/2020  (дд/мм/гггг)