BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, Северно Централно Държавно Предприятие ДП Териториално Поделение Държавно горско стопанство Горна Оряховица, ул.Ангел Кънчев № 29, За: Добромир Гуглов, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 9088700, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/rocedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на боя и спрей за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

07/02/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/01/2020  (дд/мм/гггг)