Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024916

BG413, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.Цар Борис III № 24, За: инж.Минка Салагьорова, България 2850, Петрич, Тел.: 00359 74569123, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 00359 74562090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=7286.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

232500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

06/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 07.02.2020 г., 10:00 ч. в сградата на община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, от комисия, назначена от възложителя. Към датата на обявяване на настоящата поръчка не е осигурено финансиране за нейното изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен с възлагателно писмо. В случай, че в срок от 3 (три) месеца от подписването на Договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/01/2020  (дд/мм/гггг)