BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, кв. Дървеница ул. Климент Охридски № 8, За: Мая Станоева – Радковска – юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“, България 1756, София, Тел.: 02 9652076, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/298.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69383.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512200

Описание:

Стенни климатици


Срок за получаване на офертите

06/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния свет

Дата на изпращане на настоящата информация

27/01/2020  (дд/мм/гггг)