Версия за печат

BG-Камено

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057001

BG341, Община Камено, ул.Освобождение 101, За: Димитър Петров - Зам.кмет, България 8120, Камено, Тел.: 05515 3008, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kameno.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.kameno.bg/bg/public-orders..


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/02/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерий за оценка на офертите: • Показател 1 – “Управление на риска” /Р/ - с максимален брой точки – 60 и тежест на критерия – 60 %.; • Показател 2 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %. Офертите ще бъдат разгледани на 13.02.2020 год. от 10:30 часа в сградата на Община Камено.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2020  (дд/мм/гггг)