Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис І №2, За: Димитрина Маринова, България 9700, Смядово, Тел.: 0359 53512130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 0359 53512226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1666.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3200.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на познавателни книжки, учебни помагала и дидактически материали по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, за нуждите на детските градини на територията на община Смядово“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на познавателни книжки, учебни помагала и дидактически материали за нуждите на ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово“; Обособена позиция №2 „Доставка на познавателни книжки, учебни помагала и дидактически материали за нуждите на ДГ „Радост“ с. Янково“; Обособена позиция №3 „Доставка на познавателни книжки, учебни помагала и дидактически материали за нуждите на ДГ „Щастливо детство“ с. Риш“;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22472000, 37524100

Описание:

Образователни учебници
Образователни игри


Срок за получаване на офертите

30/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“.

Друга информация

Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя; 2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 3. документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо; 4. документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо. Офертата включва: 1. техническо предложение, образец №2, съдържащо: а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; Към техническото си предложение, участниците предлагат срокове за изпълнение на поръчката. 2. ценово предложение / Образец № 3-1, Образец № 3-2, Образец № 3-3/ представя се за всяка обособена позиция поотделно. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Смядово, посочен в настоящата информация. Дата и час на отваряне на офертите: 31.01.2020г. – 11:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Смядово, адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/01/2020  (дд/мм/гггг)