Версия за печат

BG-с. Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство - Стара река ТП на Югоизточно Държавно Предприятие ДП, с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1, обл. Сливен, общ. Сливен, За: Марина Панева, България 8841, с. Стара река, Тел.: 0883 330440, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3814.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

23/01/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

С оглед подаването на настоящата информация за удължаване на срока за подаване на офертите за участие до 23.01.2020 г., отварянето на подадените от участниците оферти ще се състои на 24.01.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Стара река.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/01/2020  (дд/мм/гггг)