BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813116984

BG331, Диагностично Консултативен център 4 Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 100, За: Радка Панайотова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648172, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dkc4varna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

03/02/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП се намира на адрес: https://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=50 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 04.02.2020г. от 09:30ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2020  (дд/мм/гггг)