Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

46

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000763273

BG412, ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ, ул. Шипка № 14, За: ТАНЯ ЦАНКОВА СТАНКОВА, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82373, E-mail: cdg_radost.14@abv.bg, Факс: 0724 82373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgradost-ihtiman.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dgradost-ihtiman-890/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ", гр. Ихтиман

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

03/02/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2020  (дд/мм/гггг)