Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2020-1-goriva-mps/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53648 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на автомобилите собственост на Община Цар Калоян”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132100, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Безоловен бензин
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

27/01/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА : 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана от участника- съгласно приложен образец № 1 2. Административни сведения .- съгласно приложен образец № 2 3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата/ ако е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/ 4. Техническо предложение- съгласно приложен образец № 3 5. Ценово предложение / Всеки един участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции/ - съгласно приложен образец №4 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец № 5 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.3 -6 от ЗОП – съгласно приложен образец № 6 8. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители– съгл. приложен образец № 7 9. Декларация за съгласие за подизпълнител – съгласно приложен образец № 8 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - образец № 9 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 във вр. с чл. 107, т. 4 от ЗОП - образец № 10 12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - образец № 11 13. Декларация за съответствие с критериите за подбор по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - образец № 12 14. Проект на договора ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, предметът на поръчката и за коя обособена позиция участва. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2020-1-goriva-mps/ Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2020 г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/01/2020  (дд/мм/гггг)