BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

: 00016-2020-0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов – Гл.експерт ОСОПТ, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-623-content.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

14000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци”, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

29/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката е в изпълнение на проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., за който е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0069-C01/ 23.05.2019 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Друга информация

Офертата се представя в запечатана, непрозрачен опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Априлци, гр. Априлци, п.к. 5641, ул. „Васил Левски” № 109, Сграда на Общинска администрация Априлци – Деловодство на Община Априлци. 2. Върху опаковката участникът посочва: 2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 2.3. наименованието на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/01/2020  (дд/мм/гггг)