Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Божидар Янков - директор дирекция ЕППВО, България 7000, Русе, Тел.: 082 298028, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_20191230#tab-3.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване и внедряване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WAMS - Waterway Management System) за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД)“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72230000

Описание:

Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер


Срок за получаване на офертите

15/01/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се финансира по Многогодишната програма на Механизма за свързване на Европа, сектор "Транспорт". С изпълнението на проекта се реализира дейност 3 "Доставка на оборудване", поддейност 3.3. "Внедряване на интегрирана система за управление на водния път" в рамките на проект "FAIRway Danube".

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), удължавам срока за получаване на оферти до 16:45 часа на 15.01.2020 г. Получените оферти ще бъдат отворени на 16.01.2020 г. в 10:00 часа в административната сграда на ИАППД, гр. Русе, ул. "Славянска" № 6, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/01/2020  (дд/мм/гггг)