Версия за печат

BG-ул. Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050117

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново, ул. България № 23, За: Нели Николова, Мелиха Мюмюнова, Ватикана 5000, ул. Велико Търново, Тел.: 062 639940, E-mail: bolqrka@scdp.bg, Факс: 062 610712

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/16088.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 5000.00 лева (пет хиляди лева) без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000

Описание:

Бои


Срок за получаване на офертите

20/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 21.01.2020г.; 09:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2020  (дд/мм/гггг)