Версия за печат

BG-Трън

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-05-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386790

BG414, Община Трън, пл. „Владо Тричков” №: 1, За: инж. Евгения Такова, България 2460, Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0777 87315

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tran.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tran.bg/site/page.php?27.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38160 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

20/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 21.10.2020 г. от 09:30 часа в сградата на община Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Община Трън. Възложителя предоставя безплатен, пълен електронен достъп до обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея информация, образци и проект на договор в профила на купувача на адрес: http://tran.bg/site/page.php?27.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2020  (дд/мм/гггг)