Версия за печат

BG-с. Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

55

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул. Асен Балкански 2, За: Любослава Йорданова, България 3950, с. Чупрене, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200109JYMj12087308.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1330 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС "Миджур”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

30/01/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от Профила на купувача на интернет- страницата на СЗДП - www.szdp.bg. Оферти се приемат в деловодството на ТП ДГС "Миджур". Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2020  (дд/мм/гггг)