BG-Момчилград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-19- 10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984

BG425, Община Момчилград, ул. 26 - декември №12, За: Севдалин Огнянов; Метин Моллахасан, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854; 03631 7847, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-pokani.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Момчилград за 2020 година"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали


Срок за получаване на офертите

20/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 21.01.2020 г. в 12:30 часа в Заседателната зала на Община Момчилград, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).] Забележка: На основание чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: Чл. 188, ал. 1 от ЗОП: Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 дни от публикуването на обявата. Чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/01/2020  (дд/мм/гггг)