Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.01.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 109502412

BG415, МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, Дупница, ул. Свети Георги № 2, За: Ваня Чорбаджийска, България 2600, Дупница, Тел.: 0885 609514, E-mail: v.chorbadziiska@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД“ с три обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

17/01/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Датата и часа на отваряне на получените оферти - на първият работен ден, след изтичане срока за събиране на оферти в 10:00 часа. Комисията, назначена за разглеждане и оценка на получените оферти, отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При разглеждането и оценката на получените оферти могат да присъстват лицата, представляващи участниците или техни упълномощени лица. Приложение към настоящата обява са техническата спецификация на Възложителя, проект на договор и образци на документи Информацията относно обществената поръчка е достъпна на профила на купувача на ел. адрес:http://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/. Обществената поръчка е с три обособени позиции. За Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на PVC дограма“, ще бъде приложена разпоредбата на чл.21, ал.6 от ЗОП. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 20 на сто /20 %/ от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за доставка е в общ размер на 260 000 (двеста и шестдесет хиляди) лева, без ДДС. Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 е 40 000 (четиридесет хиляди) лева, без ДДС , което представлява приблизително 15,38 % /петнадесет цяло тридесет и осем процента/ от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 1 е под 50 000 /петдесет хиляди лева/ без ДДС, което попада в обхвата на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП, с оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособени позиции № 1, с предмет „Доставка и монтаж на PVC дограма“, ще бъде възложена по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП – чрез директно възлагане. Обявлението и документация за участие представляват условията на Възложителя за остатъчната стойност, явяваща се прогнозната стойност по Обособена позиция № 2 – „Извършване на строително – ремонтни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД“ – 150 000,00 /сто и петдесет хиляди/ лева без ДДС и обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на PVC настилка по под и покритие на стени“ – 70 000,00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС. Предвид техния размер и общата стойност на поръчката, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 ще се възложат чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/01/2020  (дд/мм/гггг)