Версия за печат

BG-гр. Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД - 10 - 202

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, ЮИДП ДП гр. Сливен ТП ДГС Котел, ул. Проф. Павлов 57, За: Кемал Вейс, България 8970, гр. Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3759.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Котел”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

09/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/01/2020  (дд/мм/гггг)