BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО-15-05-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, площад „Свобода“ №6, За: Искра Иванова - Гл. експерт отдел „Обществено здраве“; Камен Христов - Главен експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881755; 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruse-bg.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/519/index.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско осигуряване на спортно-тренировъчния процес на спортуващите деца и ученици в Община Русе. Обособена позиция ІІ: Прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас от училищата на територията на Община Русе.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

07/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал.2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най - малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по - малко от три оферти. В конкретния случай e постъпила една оферта, което попада в хипотезата на визирания член от закона. Нова дата и час на отваряне на офертите: 08.01.2020 г. в 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Русе, ет.1,ст.136. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/01/2020  (дд/мм/гггг)