Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул.Славянска № 1, За: Антоанета Недкова, България 1040, София, Тел.: 00359 29237503, E-mail: Antoaneta_Nedkova@justice.government.bg, Факс: 00359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mjs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://profile.mjs.bg/f9c17083c1f4897d4bcd89ea437cff1e.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на озвучителна система за зала № 205 в страдата на ул. Славянска № 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32342410

Описание:

Оборудване за озвучаване


Срок за получаване на офертите

10/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/12/2019  (дд/мм/гггг)