Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-243

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна здравноосигурителна каса - Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: Галя Ковачка, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32603014, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 0359 32603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/2057.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Пловдив“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000, 31340000, 31700000, 31300000, 44411000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Аксесоари с изолация за кабели
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Изолирани жици и кабели
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

14/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се получават по реда на т.1.9 от Раздел IV на Техническите изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2. Получавенето, отварянето, разглеждането и оцеката на офертите се извършва по реда, определен в ППЗОП от назначена от Възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача най - малко 48 часа преди новоопределения час. 4. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Преди отваряне на офертите, упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника. 5. Възложителят не разглежда техническите и ценовите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/12/2019  (дд/мм/гггг)