BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Божидар Янков – директор дирекция ЕППВО, България 7000, Русе, Тел.: 082 298028, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_20191230#tab-3.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване и внедряване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав, (WAMS - Waterway Management System) за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“(ИАППД)“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72230000

Описание:

Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер


Срок за получаване на офертите

10/01/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се финансира по Многогодишната програма на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“. С изпълнението на проекта се реализира дейност 3 “Доставка на оборудване“, поддейност 3.3. „Внедряване на интегрирана система за управление на водния път“, в рамките на проект „FAIRway Danube“.

Друга информация

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка, както и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на адреса посочен в настоящата информация. Офертата следва да се депозира до 16:45 ч. на 10.01.2020 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.01.2020 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" на адрес: гр. Русе 7000, ул. "Славянска" № 6, деловодство. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличието на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация на портала на РОП и на сайта на ИАППД, раздел "Профил на купувача", в електронното досие на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/12/2019  (дд/мм/гггг)