Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

55-32-152

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695228

BG411, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов 2, За: Антоанета Божикова, Вануату 1568, София, Тел.: 02 9483113, E-mail: antoaneta.bozhikova@mfa.bg, Факс: 02 9483078

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mfa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://cpadm.mfa.bg/zop/update/........


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57930 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка включва: Предмет на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на 24 броя скенери за пръстови отпечатъци за окомплектоване с мобилни биометрични гишета. Доставка на скенери за пръстови отпечатъци от модел Morpho Top 100 R или съвместими, които работят без проблеми с SDK версия MorphoBop 2.22.0 и драйверите на morphotop-usb-drivers-win-x64-4.1.0.0. Срокът за изпълнение на поръчката е До 25 работни дни от сключване на договора Мястото на изпълнение на услугата е : гр. София, ул.”Александър Жендов ” № 2.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48983000

Описание:

Развойни софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

06/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/12/2019  (дд/мм/гггг)