Версия за печат

BG-КОЗЛОДУЙ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, ул.Кирил и Методий №1, За: АНГЕЛ АНГЕЛОВ, България 3320, КОЗЛОДУЙ, Тел.: 0888 035503, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 0973 80714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-kozloduy.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-kozloduy.info/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2019/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Приготвяне и доставка на пакетирана храна за пациентите на МБАЛ„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ" ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

13/01/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/12/2019  (дд/мм/гггг)