Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 836144261

BG422, ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД, гр. Хасково, гр.Хасково, ул. Ивайло №1, За: Славка Веселова Милева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 662122, E-mail: troleibusi.hs@abv.bg, Факс: 038 662122

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://trolei.haskovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.trolei.haskovo.bg/d/5422635a4c90e3e825f80ca605a0d891.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

80000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва следите дейности: - Изработване на Работен проект за обекта и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към тях: Изготвяне на Работен проект по всички части, съгласно Техническата спецификация на поръчката; Отстраняване за сметка на изпълнителя на евентуални недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на СМР. - Дейности по изпълнението на Авторски надзор по време на СМР: Извършване на контрол и консултации на строителната площадка относно съответствие на СМР с оригиналния инвестиционен проект; Провеждане на срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта и комисии за съставяне на протоколи по време на изпълнение на обекта. Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи, при възникнала по време на строителството необходимост; Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на проверките на консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите или по време на извършване на строителството. - Дейности, които са свързани с изпълнението на СМР на строежа: Видовете строително-монтажни работи (СМР) се изпълняват съгласно одобрения проект и след издадено и влязло в сила разрешение за строеж за обекта. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, както и добрите строителни практики в Република България и в Европейския съюз. Изпълнението на СМР е съгласно изготвения от изпълнителя и утвърден от възложителя Работен проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга. Доставяне и влагане в строителството на съответстващи на проекта и техните спецификации строителни продукти. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация. Отстраняване на недостатъци, установени при предаването на строежа и приемането му от възложителя (ако е приложимо). Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231400

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи


Срок за получаване на офертите

06/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на настоящата обществена поръчка се осъществява по проект: „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“, финансиран по Мярка BG16M1OP002-5.004 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 07.01.2020 г. в 11:00 часа в гр. Хасково, ул. Ивайло №1, ет. 3 като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).] 1. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка. По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП . Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: - парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Хасково в БАНКА ДСК, клон Хасково; титуляр на сметката: “Тролейбусен транспорт” ЕООД; Банков код (BIC): STSABGSF; Банкова сметка (IBAN): BG76STSA93000021981832; - банкова гаранция – в оригинал; - застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Хасково, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа – Приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 2. Гаранция за авансово предоставени средства: Възложителят се възползва от правната възможност съгласно чл.111, ал.1 от ЗОП и не поставя условия за внасяне на гаранция за авансово предоставени средства. Към момента на публикуването на обявата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/12/2019  (дд/мм/гггг)