Версия за печат

BG-с. Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: Севим Рамаданова, България 7454, с. Самуил, Тел.: 084 772020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava/267-obyava-18-za-2019g.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58736.24 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

03/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
частични средства по проект: „ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 06.01.2019г. от 13:30 в сградата на община Самуил.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/12/2019  (дд/мм/гггг)