Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-53-466-23#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nps.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/co-2019-0011/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45500000

Описание:

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор


Срок за получаване на офертите

13/01/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата и указанията образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2019  (дд/мм/гггг)