BG-с.Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, Община Самуил, ул. Хаджи Димитър, За: Севим Рамаданова, България 7454, с.Самуил, Тел.: 08477 2020, E-mail: info@samuil.bg, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.samuil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11915.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на детска художествена литература, дидактически материали и учебни пособия по обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37524100, 22110000

Описание:

Образователни игри
Печатни книги


Срок за получаване на офертите

03/01/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

Друга информация

Отваряне на офертите: 06.01.2020 г. в 10:30 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2019  (дд/мм/гггг)