Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул.Брезник 2, За: Петя Петрова, Искрена Асенова, България 2300, Перник, Тел.: 0035976 688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 0035976 603060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.bolnicapernik.com/current.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33330 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой пътнически асансьор за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45313100

Описание:

Строителни и монтажни работи на асансьори


Срок за получаване на офертите

30/12/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2019  (дд/мм/гггг)