Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП19-ДР00-709

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapolyana.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/2019/221-01259-2019-inv-9.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата Обществена поръчка е с предмет определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Дейностите по изпълнение на поръчката обхващат отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв. "Факултета", която не се обслужва и поддържа от фирма "Софийска вода" ЕАД. Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от възложителя при възникнала необходимост за извършването им.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90640000

Описание:

Услуги, свързани с почистване и източване на канавки


Срок за получаване на офертите

27/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 15.01.2020г. от 10:00 часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет.2, стая №206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/12/2019  (дд/мм/гггг)