Версия за печат

BG-с. Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-09-25

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство - Стара река ТП на Югоизточно Държавно Предприятие ДП, с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1, обл. Сливен, общ. Сливен, За: Марина Панева, България 8841, с. Стара река, Тел.: 0883 330440, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/3766.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

09/01/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 13.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП "ДГС Стара река".

Дата на изпращане на настоящата информация

17/12/2019  (дд/мм/гггг)