Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

79

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124069

BG321, Градски исторически музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов, ул. Клокотница, №6, За: Ивелина Красимирова Иванова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=261.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

116660 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/12/2019  (дд/мм/гггг)