Версия за печат

BG-с. Самуил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505928

BG324, община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, За: инж. Ахмед Мустафа, България 7454, с. Самуил, Тел.: 084 772020, E-mail: info@samuil.eu, Факс: 084 266030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.samuil.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil/sabirane-na-oferti-s-obyava.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през 2020 г. по обособени позиции: Номер на обособената позиция: [1] Наименование: [снегопочистване на: път RAZ 1087 (граница с община Лозница - с. Богомилци - с. Самуил ) – 5,5 км., път RAZ 2142 (Разклон от път (с. Богомилци – граница с община Лозница) – с. Хума – до граница с община Хитрино) - 3,7 и улична мрежа на с. Богомилци, с.Самуил и с. Хума] Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):18000,00 Номер на обособената позиция: [2] Наименование: [снегопочистване на, път RAZ 2140 (с.Самуил – с. Кривица) - 6,8 км. и улична мрежа на с. Кривица Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):7000,00 Номер на обособената позиция: [3] Наименование: [снегопочистване на: път RAZ 1042 (граница с община Исперих - с.Богданци – с.Кара Михал) – 4,0км., път RAZ 2144 (с.Голяма вода – с.Кара Михал) – 3,2 км и улична мрежа на с. Богданци, с.Ножарово и с.Владимировци, с.Голяма вода и с.Кара Михал Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 16500,00 Номер на обособената позиция: [4] Наименование: [снегопочистване на: път SHU 1024 (граница с община Венец - с. Пчелина – с.Здравец - до границата на III класен път – 2005) - 7.4 км. и улична мрежа на с. Пчелина и с. Здравец] Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8000,00

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

20/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.12.2018г. от 13:30 часа, в сградата на Община Самуил. На отварянето могат да присъстват лицата посочени ЗОП и ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/12/2019  (дд/мм/гггг)