BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

655

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: Людмила Митова, Росица Байчинска; Румен Георгиев, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

С ПРЕДМЕТ : „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

19/12/2019 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основание чл.188, ал.2 от ЗОП. Отварянето на офертите да се извърши съгласно условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 20.12.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски" - Нови Искър . Офертите се подават в административната сграда на болницата -деловодство, всеки работен ден от 08 до 15.00 часа на 19.12.2019 година.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2019  (дд/мм/гггг)