Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000081568

BG331, ОУ Свети Патриах Евтимий, гр. Варна, жк. Владислав Варненчик, ул. Димитър Дончев №10, За: Веселина Манолова, България 9023, Варна, Тел.: 0876 805881, E-mail: ou.patriarha@gmail.com, Факс: 052 510692

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.patriarha.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ou-patriarh-1163/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57631.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV – ти клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – гр.Варна за календарната 2020 година

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

19/12/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП. ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към обявата, в раздел "профил на купувача" от интернет страницата на възложителя могат да бъдат изтеглени всички документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2019  (дд/мм/гггг)