Версия за печат

BG-с. Царев брод

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000929072

BG333, Държавна психиатрична болница, ул. Христо Ботев 30, За: Наташа Пенчева, България 9747, с. Царев брод, Тел.: 0359 53152066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 0359 53152023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tzarevbrod.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.tzarevbrod.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на два броя автомобили за нуждите на ДПБ Царев брод"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2019  (дд/мм/гггг)