Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-128-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Калоян Стамотов, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/sabirane-na-oferti-s-obyava-2019/izvangarantsionna-poddrazhka-na-integriranata-informatsionna-sistema-na-bim.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извънгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна система на БИМ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основната цел на поръчката е да се осигури пълната функционалност на Интегрираната информационна система на БИМ по време на действието на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2019  (дд/мм/гггг)