Версия за печат

BG-РУСЕ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-02-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827205133

BG323, ЦСМП-РУСЕ, КВ. ДРУЖБА 1, За: Д-Р ИВАНКА МАРИНОВА, България 7015, РУСЕ, Тел.: 082 860104, E-mail: emerg_rs@abv.bg, Факс: 082 860104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-rs.jusoft.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-rs.jusoft.net/procurement.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на оператор за отпечатване, и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Русе, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2020г., за ползването им в ЦСМП –Русе и филиалите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Сливо Поле и гр. Ветово в съответствие с Наредба 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки кьм нея.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната документация за поръчката е публикувана на интернет страницата на възложителя в профил на копувача. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.12.2019г. в 10:00ч. в административната сграда на ЦСМП-Русе кв.Дружба 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2019  (дд/мм/гггг)