Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176030972

BG314, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: д-р Атанас Любенов Гарев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://rzi-pleven.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38790 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50412000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за изпитване


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Ремонт, доставка и инсталация на комплект нова турбо-вакуумна система с разделен поток (Split Flow Turbo pump replacement kit), състояща се от турбо-помпа с разделен поток, контролер на помпата, радиатор, кабели и всички нужни аксесоари за вграждане в наличен квадруполен масспектрометричен детектор, модел Agilent G6410B, сериен номер US85111171. Провеждане на сервизни и функционални тестове, пускане в експлоатация на наличната LC/MS система.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2019  (дд/мм/гггг)