Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176030972

BG314, Регионална здравна инспекция - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: д-р Атанас Любенов Гарев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://rzi-pleven.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

16740 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №1” - прогнозната стойност не може да надхвърля 11 100,00 (единадесет хиляди и сто) лева без включен ДДС или 13 320,00 (тринадесет хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ (UPS)“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №2“ - прогнозната стойност не може да надхвърля 1640,00 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева без включен ДДС или 1968,00 (хиляда деветстотин шестдесет и осем) лева с включен ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ДОСТАВКА НА 2 БР. БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - прогнозната стойност не може да надхвърля 4 000,00 (четири хиляди) лева без включен ДДС или 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48823000, 31154000, 30216110

Описание:

Файлови сървъри
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Скенери за компютри


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката включва избор на изпълнител за извършване на доставка и гаранционна поддръжка на файлов сървър, непрекъсваемо токозахранване (UPS) и бързоскоростни скенери. Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и минималните изисквания, на които трябва да отговаря доставената компютърна техника, са посочени в Приложения №№1, 2 и 3, неразделна част от документацията, публикувана на „Профила на купувача“ на интернет страницата на РЗИ – Плевен. Предлаганата техника трябва да отговаря на изискванията, посочени в Приложения №№1, 2 и 3 от документацията или да притежава по – добри параметри. Доставената компютърна техника трябва да е нова и оригинална. Под оригинална се разбира компютърна техника и периферна техника към нея, произведена в завод на производителя на съответната техника/марка. Доставената компютърна техника трябва да е нерециклирана, неизползвана, да е в текущата продуктова линия на производителя, да не е свалена от производство към датата на подаване на офертата, да е в срок на актуална сервизна поддръжка и да е съобразена за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р България. Участникът трябва да гарантира, че за предлаганата техника се осигуряват резервни части за срока на гаранционната поддръжка. Компютърната техника трябва да съответства на изискванията на европейските стандарти за електромагнитна съвместимост и да има прикрепена CE маркировка или еквивалент. Доставената техника трябва да бъде окомплектована с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната й работа. Всички компоненти (хардуер и софтуер) на предлаганата техника трябва да бъдат съвместими и да отговарят на всички стандарти в Република България за ергономичност и пожарна безопасност. Количеството на доставената компютърна техника, предмет на поръчката, не следва да е с по – ниски минимални параметри от посочените в Приложения №№1, 2 и 3. Доставката на компютърната техника е за сметка на изпълнителя и се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Изпълнителят следва да осигури качествено гаранционното обслужване на компютърната техника, което да се извършва на място в сградата на Възложителя, а при невъзможност и в сервиз. Предлаганата техника трябва да бъде окомплектована така, че да бъде работоспособна и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функция, то устройството следва да се приведе в състояние, при което може да изпълнява функциите, заложени в спецификацията или да бъде заменено с друго за сметка на изпълнителя. Възложителят ще заплати цената по обществената поръчка с авансово плащане в размер 100% (сто процента) от цената на договора в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на договора, срещу представяне от изпълнителя на фактура-оригинал за стойността на договора, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството. За обезпечаване на авансовото плащане изпълнителят представя при сключване на договора гаранция, обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставените средства, в една от формите, по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Срокът за изпълнение на доставката е максимум до 60 (шестдесет) дни от заплащане от РЗИ – Плевен на цената по договора. Гаранционен срок: участниците трябва да осигурят гаранционно обслужване на предложената техника – минимум 36 месеца, считано от датата на съставяне на приемо-предавателен протокол за доставка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2019  (дд/мм/гггг)