Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525135

BG321, Свищовска професионална гимназия Алеко Константинов, ул. Искър 19, За: инж. Веска Николова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60812, E-mail: lps_svishtov@abv.bg, Факс: 0631 60816

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pglps-svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

26833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

16/12/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://pglps-svishtov.com/profil-na-kupuvacha

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2019  (дд/мм/гггг)